Detalls de licitació

1 - Dades generals
Expedient:C8/2010
Objecte del contracte:
Tipus de contracte:Suministro con fabricación
Procediment d'adjudicació:Abierto
Data límit licitació:14-02-2011
2- Dates de publicació
Publicació al DOUE:16-12-2010 Informació complementària
Publicació al BOE:28-12-2010
3- Documentació
Plec de clàusules administratives particulars:
Plec de prescripcions tècniques:
Quadre resum del contracte:
4- Adreça de contacte
Email:concursos@socib.es
5- Mesa de contractació
Nomenaments:Comissió experta:
6- Inici ofertes
Inici ofertes:

Apertura pública sobre 2 el 21/02/2011 (14:00h)
Apertura pública sobre 3 el 07/03/2011 (11:30h)

7- Adjudicació definitiva
Resolució: