Els treballs de classificació i caracterització de la Sensibilitat Ambiental (SA) de la línia de costa s’iniciaren dins del marc del conveni, amb data de 9 d’Agost de 2004, entre la Conselleria d’Interior del Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Interior. Direcció General d'Emergències)i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a “l’Elaboració d’estudis encaminats a augmentar el coneixement dels corrents marins i les onades per minimitzar els seus riscos sobre les persones, els bens i el medi ambient”. La determinació de la SA va esser realitzada pel Grup d’Oceanografia Interdisciplinar (GOI) del IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, CSIC-UIB) que posteriorment va anomenar-se TMOOS (Departament de Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat).

Des de 2011 la caracterització de la SA de la línia de costa s’ha continuat i actualitzat  des del SIAS Division (Divisón de la Ciencia de la Sostenibilidad y Gestión Integrada de las Zonas Costeras y Marinas (GIZCM)) del SOCIB duent a terme una revisió metodològica, una campanya de camp a la zona d’estudi pilot Badia de Palma (Mallorca) i una organització, coordinació y actualització de les tasques i estudis realitzats fins aleshores de cara a la creació de nous productes (on-line, p.e. Visor Cartogràfic SACOSTA) que facilitin la consulta de la informació i la presa de decisions.