Descripció de l'estudi

A principis de 2009, es constituí un grup de treball format pel Director General de R+D+i del Govern Balear, el Director de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), i el Director del SOCIB, en col·laboració amb l’Observatori Socio-Ambiental de Menorca (OBSAM) que decidí iniciar un projecte pilot a Menorca per a implementar el Dictamen 05/2007 del CES. Menorca es considera una zona pilot ideal tant pel nivell de protecció dels recursos naturals i el patrimoni (de fet és una Reserva de la Biosfera de la UNESCO) com pel lideratge internacionalment reconegut del Consell Insular de Menorca (per exemple en relació al Pla Territorial Insular (PTI) de Menorca), sent un exemple a seguir tant a nivell autonòmic com nacional o internacional. 

Els objectius específics de l’estudi pilot a Menorca per a implementar el Sistema d’Indicadors per a la GIZC a les Illes Balears van ser:  

  • Per a cada indicador; dissenyar i desenvolupar unes fitxes tècniques, dirigides a experts i persones responsables en la presa de decisions relacionades amb la GIZC. Aquest pas assegurarà una implementació del sistema coordinada, sistemàtica, comparable i replicable en el futur, no només a Menorca, sinó també a altres illes.
  • Ajustar, profunditzar i, on sigui necessari, millorar el sistema d’indicadors en base a un estudi més detallat de la seva implementació. 

Globalment, aquest estudi representa un pas important cap a un objectiu més ampli que és el d’implementar el sistema d’indicadors a totes les illes.

El projecte pilot a Menorca s’inicià amb els 17 indicadors identificats com d’alta idoneïtat i importància segons el Dictamen 05/2007 del CES. Aquesta primera fase del projecte pilot (octubre 2009 – agost 2010) dona com a resultat una base de dades específica i un conjunt de fitxes tècniques per a cada un dels indicadors treballats (veure informe tècnic). A partir d’aquests resultats s’elaboraren una sèrie de fitxes de graficas a tall d’exemple (veure  indicadores y datos). 

És un treball en contínua actualització i millora. Els indicadors que no es mostren en la columna de la dreta són aquells que per falta de dades oficials o metodologia acordada no han pogut elaborar-se, de moment.