Fons Europeus

En aquest espai es podran consultar dades relatives als fons europeus en Epanya a l'actual període de programació que comprèn les annualitats entre 2014 i 2020. Més concretament otindran informació que referent a programació, gestió i seguiment, avaluació i comunicació i enllaços d'interès.
 
 

Programació

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

 • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
 • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes
 • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses
 • Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
 • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure la eficiència dels recursos
 • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

Gestió i seguiment

SOCIB contribueix a l'assoliment dels objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions, totes enmarcades dins l’Objectiu temàtic 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació (Objectiu específic 1.1.2: Enfortiment de les institucions de I+D i creació, consolidació i millora de las Infraestructures científiques i tecnològiques): El Sistema d’Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears (SOCIB), ha adquirit equipament científic per valor de 946.425€, per dur a terme la funció científica i tècnica. En concret es tracta d’una sonda CTD, un conjunt de sensors auxiliars, 18 ampolles oceanogràfiques, així com 4 Plataformes Robòtiques Autònomes de Mostreig Oceanogràfic (GLIDER). 

Aquesta inversió ha estat cofinançada en un 50% per la Unió Europea amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu 2014-2020 de les Illes Balears. 

Els vaixells oceanogràfics del SOCIB estan equipats de termosalinòmetres, que serveixen per conèixer la temperatura i la salinitat de les aigües per on navega. A partir de les dades que obté, es pot apreciar com va variant la salinitat segons el punt on sigui. Però la salinitat no canvia només en direcció horitzontal segons avança el vaixell, també varia en vertical; és a dir, segons la profunditat. Per conèixer la temperatura i la salinitat del fons del mar s’utilitza un instrument anomenat CTD. Si es volen prendre mostres d’aigua a diferents profunditats s’utilitzen diverses ampolles col·locades en el que s’anomena roseta oceanogràfica, on van col·locades les ampolles i un CTD. Les mostres d’aigua es recullen en unes ampolles que s’utilitzen en oceanografia per atrapar l’aigua a dintre. S’introdueixen obertes dins del mar fins a la profunditat que es vulgui i un mecanisme de tancament permet capturar una mostra d’aigua d’una profunditat determinada. 

El GLIDER es un sistema autònom de mostreig submarí que permet l’observació de variables oceanogràfiques essencials, tant per l’avanç de la investigació marina, com per respondre a les qüestions que planteja la societat en relació al canvi climàtic, el paper i la gestió sostenible dels oceans, la qualitat de les aigües i la predicció oceànica. Es tracta d’un sistema que proporciona una gran ajuda a un cost relativament reduït, degut al seu caràcter autònom. Amb aquests instruments es podran realitzar missions de mostreig geogràfic fins els 1.000 metros de profunditat.

Mès detalls:

 • Contracte de subministrament d’una sonda CTD equipada amb sensors auxiliars i un sistema de roseta de botelles oceaongràfiques (exp. C1/2019)
  • Estat de tramitació del contracte: finalitzat
  • Preu d’adjudicació: 760.000,00€ (IVA exclòs). Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER.
  • Link a la plataforma de contractació aquí
 • Contracte de subministrament i instal•lació de plataformes robòtiques autónomes (Gliders) de mostreig oceanogràfic (exp. C2/2019)
  • Estat de tramitació del contracte: finalitzat
  • Preu d’adjudicació: 186.424,70€ (IVA inclòs). Cofinanciat en un 50% amb fons FEDER
  • Link a la plataforma de contractació aquí

Avaluació

La Política de Cohesió per al període 2014-2020 s'orienta a la consecució de resultats amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020. Balears compta amb un Pla d'Avaluació Específic del PO FEDER que pretén millorar el disseny, l'eficàcia i l’impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió Europea.

Link a la pàgina web de Fons Europeu aquí

Comunicació

El reforç de la comunicació és una condició indispensable per millorar la visibilitat de la Política de Cohesió i la seva aplicació a les Illes Balears, ressaltant les Bones Pràctiques d'actuacions cofinançades

Link a la pàgina web de Fons Europeu aquí