L'alumna en pràctiques a la ICTS SOCIB, Aida Pericàs, presenta el seu TFG sobre l'evolució del risc ambiental de les zones portuàries espanyoles

En el marc del Conveni de Cooperació Educativa del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) i la Universidad de Cádiz (UCA), l'alumna del Doble Grau en Ciències del Mar i Ciències Ambientals de la UCA, Aida Pericàs Palou, ha presentat el seu Treball de Fi de Grau (TFG). Aquest treball és el resultat de les seves pràctiques a SOCIB, que li han permès aplicar l'Avaluació de Riscos Ambientals com a eina de gestió dels ports, utilitzant el model PSR (per les sigles en anglès de Presure-State-Response): Pressió (activitat portuària)-Estat (estat ambiental)-Resposta (accions de mitigació i prevenció). El sistema d'avaluació desenvolupat i les bases de dades generades permeten fer una anàlisi de risc ambiental de l'activitat portuària per a qualsevol de les 22 Autoritats Portuàries costaneres del sistema portuari espanyol des del 1962 fins al 2021.

La alumna en prácticas en la ICTS SOCIB, Aida Pericàs, presenta su TFG sobre la evolución del riesgo ambiental de las zonas portuarias españolas

Aida Pericàs, alumna en pràctiques a la ICTS SOCIB, durant la seva presentació del TFG sobre l'evolució del risc ambiental de les zones portuàries espanyoles.

“Els ports tenen un paper crucial en l'economia dels països costaners, però una gestió ambiental inadequada pot tenir impactes significatius sobre els ecosistemes circumdants”, explica Pericàs. En aquest context, l'avaluació i la integració d'indicadors en els diferents factors d'aquest model PSR permet fer un estudi retrospectiu del risc ambiental en un rang d'anys ampli. Els indicadors de Pressió seleccionats estan vinculats a aquelles activitats de logística, gestió i manteniment que exerceixen pressió sobre la qualitat de les aigües portuàries. D'altra banda, els indicadors d'Estat estan relacionats amb les condicions ambientals de l'entorn del port. Mentre que els indicadors de Resposta estan lligats a les accions de mitigació i prevenció de la qualitat de les aigües portuàries.

Aquest model, a més, proporciona una visió retrospectiva de l'evolució de l'estat ambiental a l'entorn dels ports i de les actuacions establertes per fer front a aquests impactes, considerant indicadors ambientals. Pericàs també ha considerat indicadors de resposta per donar a conèixer les mesures i els instruments de què disposen els gestors portuaris per mitigar i/o prevenir els impactes de les activitats humanes que puguin afectar el medi ambient.

Aquesta metodologia s'ha validat a les Autoritats Portuàries de les Balears i la Badia d'Algesires, permetent corroborar que “el procediment metodològic és sensible a l'increment sostingut de l'activitat portuària en els darrers 60 anys, així com a la detecció dels esdeveniments més significatius ocorreguts tant a escala local (canvis en els usos i la configuració del port) com a escala mundial (crisis econòmiques i sanitàries)”, segons Pericàs. Aquests resultats es van presentar el passat mes de maig durant les XV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar en Castellar i al VIII International Symposium on Marine Sciences, celebrat al juliol a les Palmas de Gran Canaria.

Saber-ne més sobre l'experiència d'Aida Pericàs a la ICTS SOCIB

 

Conveni de Cooperació Educativa

Defensat el 21 de setembre passat, aquest és el segon TFG que s'emmarca en el Conveni de Cooperació Educativa, signat per ambdues institucions el 25 de juny de 2021 per un període de quatre anys. Aquest conveni bilateral forma part de la col·laboració cientificotècnica entre la UCA i la ICTS SOCIB i PLOCAN (la Plataforma Oceánica de Canarias), amb l'objectiu d'habilitar la supervisió conjunta de Treballs de Fi de Grau i Màster i Tesis Doctorals, a més de fomentar les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) i facilitar la participació de les ICTS en iniciatives formatives (conferències, webinars, tallers, etc.) de la UCA. El conveni pretén estimular la formació de noves generacions d'oceanògrafs/es i tècnics/ques, en línia amb els objectius estratègics de la ICTS SOCIB.

Actualment, la ICTS SOCIB també acull com a estudiants de pràctiques els alumnes Cristina Montes, del Màster en Gestió Integrada d'Àrees Litorals, Gonzalo Ruiz, estudiant de Doble Grau en Ciències del Mar i Ciències Ambientals, i Nimai García, procedent del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats.