Resum executiu

Les noves tecnologies de monitorització s’implanten gradualment als nous observatoris oceànics. Aquests nous sistemes d’observació, com son IMOS a Austràlia, OOI i IOOS a EEUU, VENUS i NEPTUNE a Canada, o COSYNA a Alemanya, entre d’altres, aporten una visió nova de la variabilitat dels oceans i de la seva interacció amb les costes, una nova visió que genera nous avenços teòrics i tecnològics, millora per tant la comprensió de l’oceà i dels processos costaners el que dona lloc a una nova forma de gestió, mes basada en la ciència i el coneixement, i per tant una gestió més sostenible dels oceans i de les zones costaneres.

La ICTS SOCIB és un d’aquests nous sistemes, un Sistema d’Observació Costaner i de Predicció que es troba a les Illes Balears, una xarxa d’infraestructures obertes a la col·laboració internacional. SOCIB respon a un canvi de paradigma en la observació dels oceans i les costes, una observació que ha passat d'estar centrada en una única plataforma, a una observació emprant múltiples plataformes (boies, satèl · lits, vaixells, planadors autonoms, radars, boies de deriva, etc.) totes elles integrades i assegurant una disponibilitat de les dades en temps real per a investigadors i per a tota la societat. Aquest canvi de paradigma és un fet important ja que permet ser capaços de respondre als tres punts clau identificats per SOCIB al 2009: (1) prioritats científiques, (2) desenvolupament tecnològic. (3) capacitat de resposta a les necessitats de la societat.

SOCIB és per tant un sistema integrat, distribuït i multiplataforma que proporciona un flux de dades oceanogràfiques, serveis de simulació numèrica i noves tecnologies per donar suport a la oceanografia operacional en el marc Europeu i internacional, contribuint per tant a les necessitats de la recerca marina i costanera en un context de canvi climàtic i canvi global. En línia amb EuroGOOS, l’oceanografia operacional s’entén en sentit ampli, incloent tant el monitoratge sistemàtic a llarg termini de l’oceà i la seva interpretació i difusió, com el subministrament continu de dades multi-disciplinaries per a cobrir les necessitats d’una gran varietat de científics i de centres d’investigació, sense deixar de banda les prioritats de la societat. Tot això permetrà un augment quantitatiu a l’hora de comprendre les preguntes claus sobre els oceans i el canvi climàtic, sobre els processos costaners, sobre la variabilitat dels ecosistemes, sobre l’augment del nivell del mar, etc. i ens portarà cap a una gestió costanera i dels oceans mes basada en la ciència.

La ICTS SOCIB està formada per tres subsistemes principals: (1) un subsistema de monitoratge (infraestructures de monitoratge), (2) un subsistema de modelització i de predicció (infraestructura de modelització i de predicció) i (3) un subsistema de gestió de dades (infraestructura del centre de dades). Aquests tres elements integren la Divisió de Sistemes, Operacions i Suport (SOS). La Divisió d’Enginyeria i de Desenvolupament Tecnològic (Divisió EDT) és la columna vertebral de les operacions marítimes de la Divisió de SOS, així com també n’és la responsable de l’aplicació, el desenvolupament i l’experimentació de noves tecnologies per a sistemes d’observació. La vocació de respondre a necessitats de la societat està present a la Divisió d’Aplicacions i Afers Estratègics per a la Societat (Divisió AES) que desenvolupa aplicacions i eines operacionals, basades en la ciència, per a gestionar el medi ambient costaner i marí. És important tenir en compte que la gestió racional de les zones costaneres és de summa importància a les Illes Balears tant per garantir la qualitat de vida dels ciutadans com per assegurar la competitivitat de les empreses en un marc de desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica i de tota la societat a les Illes Balears.

La ICTS SOCIB és una iniciativa conjunta entre el Ministeri de Ciència i Innovació (50%) i el Govern de les Illes Balears (50%) per establir un Sistema de recerca integrat i multidisciplinari d’Observació i Predicció de la variabilitat de la zona Costera de les Illes Balears . El SOCIB és la primera ‘Gran Instal·lació Científica’ de les illes, una Infraestructura Científica i Tecnològica Singular (ICTS) inclosa en el Mapa de Grans Instal·lacions del Programa Ingenio 2010. El SOCIB, aprovat a la Conferencia de Presidents de 12 de Gener de 2007, permet respondre als reptes científics i tecnològics de la pròxima dècada, incrementant la massa crítica de personal tècnic i investigador, tot i vertebrant la recerca ja existent i consolidant el lideratge de les Illes Balears en un àrea de rellevància estratègica per a la societat de les Illes.

La ICTS SOCIB també contempla objectius específics de Formació, Cultura científica, Divulgació i Transferència a la societat. Aquest plantejament (Ciència i Desenvolupament Tecnològic de qualitat internacional, i Transferència) és el plantejament que segueixen de forma general totes les ICTS del país (Astrofísic de Canàries, BIO Hespérides, Sala Blanca de Microelectrònica, etc.) i és també el plantejament de les iniciatives internacionals prèviament mencionades.

Però el SOCIB, en línia amb el seu Pla Estratègic aprovat a l’Abril de 2010 i amb la trajectòria de recerca per una gestió sostenible de la zona costera de les Illes Balears iniciada al 2005 i que continua en el marc de SOCIB, ha volgut anar una passa més endavant, plantejant també, des dels seus inicis, uns objectius estratègics que permetin donar resposta a necessitats explícites de la societat. Així, la recerca i les activitats tecnològiques desenvolupades en el SOCIB permetran proporcionar serveis a usuaris finals (indústries marines, sector turístic, responsables de la implementació de Directives Marc europees, gestors, educadors, públic en general, etc.) i podran contribuir i recolzar les polítiques de gestió del litoral balear, competència de diferents administracions. Aquests objectius es podran anar considerant, i només es podran assolir, a mesura que el SOCIB vagi consolidant l’activitat de recerca científica i tecnològica d’excel·lència.

El SOCIB és per tant una ICTS dirigida al desenvolupament d’una Plataforma Tecnològica de Recerca e Innovació en Oceanografia Operacional. Les ICTS tenen un marc de funcionament internacionalment establert, reglat des de fa més de 10 anys a Espanya, per el Consell Assessor de Grans Instal·lacions Científiques i Tecnològiques Singulars (CAIS), marc que implica, per exemple: 

1.1. Garantir una excel·lència científica i tecnològica a nivell internacional,

1.2. Acceptar unes prioritats de recerca en línia amb els grans reptes internacionals,

1.3. Garantir un sistema d’accés a la utilització dels recursos obert a tots els investigadors i basat en el mèrit científic de propostes concretes així com una avaluació de les propostes seguint les regles de qualitat científica i excel·lència internacionalment acceptades (ANEP-Agencia Española de Evaluación y Prospectiva- o similar).

El SOCIB està contribuint a donar un impuls i consolidar les activitats de recerca en Oceanografia Operacional, Tecnologies Marines y Sostenibilitat a les Illes Balears, creant llocs de treball en un àrea estratègica per les empreses i els ciutadans de les Illes Balears.

El SOCIB, tal i com descriu la memòria científica i tecnològica de 2007 que va servir de base a la consideració d’aquesta proposta com a ICTS, és una aposta a 5-10 anys vista (com va ser l’IMEDEA per exemple al 1995) per impulsar i consolidar l’activitat de recerca d’excel·lència a les Illes Balears. És important remarcar i recolzar fortament l’orientació de recerca i de lideratge i qualitat en un marc científic internacional del SOCIB, un aspecte imprescindible en particular durant les primeres fases d’implementació del SOCIB (primers 4 – 5 anys). La fase de disseny va acabar a l’Abril de 2010, quant es va iniciar la fase de construcció en la que estem en aquests moments, iniciant-se a partir de 2011 la fase d’operacions de SOCIB. Els primers sistemes estaran operatius durant el 2011 (sistema de radar HF, boies oceano-meteorològiques, submarins autònoms, catamarà de recerca oceanogràfic, etc.).

El SOCIB preveu objectius estratègics (en el sentit d’objectius importants per a la societat de les Illes Balears), com ara per exemple (llista no exhaustiva, veure la memòria original SOCIB i la cadena de valor SOCIB per un mes gran detall, www.socib.es), 

Sistemes de predicció de corrents (aplicables a la gestió d’emergències marines -vessaments com ara el del Don Pedro a Eivissa, rescat de nàufrags-).

Sistemes de predicció d’onatge (seguretat marítima, seguretat per banyistes a platges -corrents de retorn-).

Sistemes de predicció de rissagues/meteo-tsunamis i oscil·lacions a ports i badies (seguretat per a les persones i les embarcacions).

Sistemes per estudiar i garantir una pesca sostenible (en un futur, plantejar la possibilitat de preveure l’arribada d’ eixams de meduses; sostenibilitat de pesqueries com ara tonyina vermella).

Sistemes de predicció del transport de sediments a les platges, les seves modificacions en un marc de canvi global i en particular de canvi climàtic (augment del nivell del mar, etc.).

Sistemes d’observació del Mar Balear i de la Mediterrània occidental, observació en temps real, distribució i accés a les dades per internet oberta a ciutadans i experts.

Innovació i noves tecnologies aplicades al turisme sostenible i la gestió integrada de la zona costera, en col·laboració amb el teixit empresarial, associacions, i les Administracions públiques a les Illes.