Estructura corporativa

SOCIB és formalment un consorci amb personalitat jurídica pròpia creada a través d’un acord conjunt entre el Govern de les Illes Balears (CAIB) i el Ministeri de Ciència i d’Innovació (MICINN). El govern d’aquest consorci es gestiona a través dels següents mecanismes:

 
  • Junta directiva: formada a parts iguals per membres de la CAIB i del MICINN(inclòs el CSIC d’ençà de 2010). La junta directiva estableix les normes, la direcció i la funció general del consorci del SOCIB i, també, n’aprova l’estructura de gestió.La junta directiva es reuneix dues vegades a l’any per a aprovar els pressuposts i el pla d’activitats del SOCIB per a l’any següent; i per a aprovar els canvis en la constitució del SOCIB.
  • Comissió executiva: en segon lloc després de la junta directiva, i també formada a parts iguals per membres de la CAIB i del MICINN. La comissió executiva es reuneix una vegada cada trimestre per a discutir i aprovar el pla d’activitats i els pressuposts anuals que es presentaran a la junta directiva. També aprova l’estructura salarial proposada.
  • Comitè científic extern: integrat per deu científics amb un gran prestigi internacional en ciències marines, proposats pel director del SOCIB i aprovats per la junta directiva. Aquest comitè es reuneix una vegada a l’any per a assessorar el director del SOCIB respecte dels objectius estratègics del SOCIB en matèria d’oceanografia operacional, de ciències marines i sobre qüestions tecnològiques. El comitè científic (o una subsecció d’aquest) també examina les propostes per a l’accés a les instal·lacions del SOCIB, com a resultat del procés de convocatòria oberta. D’aquesta manera es garanteix la igualtat d’oportunitats per als grups de candidats sobre la base d’estàndards científics en un marc internacional. Vegeu el requadre 4 per als membres del comitè actual (desembre de 2009).
  • Comitè d’accés: el director del SOCIB és nomenat per la junta directiva; és el responsable del desenvolupament i de l’administració global del SOCIB; i de la presentació dels informes a la junta directiva, a la comissió executiva i al comitè científic extern.

                            BOE 5 d'Abril de 2008: Constitució formal del SOCIB