Organització

 

El SOCIB està format per tres divisions, a més de tres serveis horitzontals que proporcionen el suport necessari a les divisions per poder aconseguir-ne els objectius.
  •  La Divisió de Suport i el Sistema d’Operació(Divisió SSO) és responsable d’establir la xarxa d’observació i de modelització de l’oceà, que s’estén des de la platja emergida fins al límit exterior del talús continental. Combinen els darrers avenços tecnològics en sensors, en sistemes per a l’adquisició continua de dades, en l’emmagatzematge de dades i en el pretractament i l’anàlisi en temps gairebé real de les dades obtingudes.Per tant, el SOCIB està constituït per una xarxa d’observació contínua, espacialment distribuïda, heterogènia, potencialment relocalitzable i readaptable que s’integra a través de la gestió de dades i de models numèrics per a l’explotació de les sinergies entre ambdues xarxes d’observació; i també entre les xarxes d’observació i els models numèrics amb l’objectiu de proporcionar una descripció completa i integrada de les propietats físiques i biogeoquímiques del medi marí.
La Divisió SSO està formada per tres subsistemes principals (infraestructures):
o   Subsistema de monitoratge (infraestructures de monitoratge).
o   Subsistema de modelització i de predicció (infraestructures de monitoratge,  modelització i de predicció).
o   Subsistema de gestió de dades (infraestructures de gestió de dades).
  •  La Divisió d’Enginyeria i de Desenvolupament Tecnològic (Divisió EDT) és la columna vertebral per al desenvolupament i per a l’operació de la Divisió SSO, així com també n’és la responsable de l’aplicació, el desenvolupament i l’experimentació de les noves tecnologies per a futurs sistemes d’observació i per al desenvolupament de les noves eines analítiques per a la gestió eficaç de grans volums de dades provinents de les dades d’observació i de les dades generades numèricament a partir de models.
  • La Divisió d’Afers Estratègics i Aplicacions per a la Societat (Divisió AES) desenvolupa aplicacions i eines operacionals, basades en la ciència, per a gestionar el medi ambient costaner i marí, i donar suport al desenvolupament i a la transferència de coneixement estratègic per a satisfer les necessitats de la societat en el context del canvi global.
 
Cal tenir en compte a les Illes Balears i també a altres llocs, la gestió racional de les zones costaneres és de summa importància per garantir-ne tant la qualitat de vida dels habitants i la competitivitat com el desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica a les Illes Balears. La Divisió AES dóna suport al desenvolupament i a la tranferència de coneixements estratègics en el context del canvi global.
 
  •  Els tres serveis horitzontals són el nucli essencial de les activitats del SOCIB, és a dir:
o   Gestió i finances
o   Informàtica i tecnologies de la informació
o   Divulgació, educació, formació i mobilitat
 
  • El darrer component de l’estructura del SOCIB és l’Oficina del Director i és la responsable de la direcció estratègica del SOCIB, de la planificació pressupostària i de la comunicació amb els òrgans de govern del consorci.